Những câu nói ý nghĩa trong cuộc sống

"Nếu có người đủ sức kéo bạn xuống, hãy cho họ thấy bạn đủ sức đứng dậy!"
Nhận xét