25 cuốn sách các nhà lãnh đạo không thể bỏ qua

25 cuốn sách các nhà lãnh đạo không thể bỏ qua - Có rất nhiều vấn đề mà các nhà doanh nghiệp cần tìm hiểu và đọc như quản lí, quyền lãnh đạo, lời khuyên về nghề nghiệp.
25 cuốn sách các nhà lãnh đạo không thể bỏ qua

Để tìm hiểu những điều đó, họ có thể tìm thấy ở những cuốn sách đáng giá dưới đây

Nhận xét