Những câu đối trong ngày tết cực hay

Ngoài cửa mừng Xuân nghênh Ngũ Phúc
Trong nhà chúc Tết hưởng Tam Ða
Lược dịch:
Ngũ phúc lâm môn … còn thiếu
Tam nguyên khai thái … có thừa

“Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ
Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường”
Lược dịch:
Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ
Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà
Những câu đối trong ngày tết cực hay
Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc
Khách mãn gia đình, tửu mãn tôn
Lược dịch:
Xuân như cẩm tú, người như ngọc
Khách chật trong nhà, rượu hết chung

Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh
Lộc tiến vinh hoa phú qúy xuân
Lược dịch:
Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh
Lộc nảy vinh hoa phú qúy xuân

Tiên tổ phương danh lưu quốc sử
Tử tôn tích học hiển gia phong
Lược dịch:
Tiên tổ danh thơm ghi sử nước
Cháu con tích học nổi cơ nhà

Liên tọa đài tiền hoa hữu thực
Bồ đề thụ thượng quả thanh nhàn
Lược dịch:
Tòa sen đài trước hoa đầy đủ
Cổ thụ bồ đề qủa thanh nhàn

Niệm tiên tổ, duật tu quyết đức
Khải hậu nhân,trường phát kỳ tường
Lược dịch:
Nhớ tổ tiên, đẹp điều nhân đức
Tin cháu con bền sự lạ hay

Niên niên như ý xuân
Tuế tuế bình an nhật
Lược dịch:
Năm năm xuân như ý
Tuổi tuổi ngày bình an

Nhập môn tân thị kinh luân khách
Mãn tọa dai đồng cẩm tú nhân
Lược dịch:
Vào cửa toàn khách kinh luân
Ngồi chơi toàn người cẩm tú
Sưu Tầm

Nhận xét