Những Quy tắc 10 điểm trong văn hóa giao tiếp

Lời Hay Ý Đẹp Ý Nghĩa Trong Cuộc Sống ngày nay còn được coi như bí quyết thành công trong cuộc sống, trong công việc...
Những Quy tắc 10 điểm trong văn hóa giao tiếp
1. Ân cần

2. Ngay ngắn

3. Chuyên chú

4. Đĩnh đạc

5. Đồng cảm

6. Ôn hoà

7. Rõ ràng

8. Nhiệt tình

9. Nhất quán

10. Khiêm nhường

Nhận xét