Tình yêu thật sự...

Tình yêu thật sự...
...không phải vừa gặp đã yêu ...
......mà là lâu ngày sinh tình.!
Duyên phận thật sự ...
...không phải do ông trời an bài ...
.....mà là bạn đích thân chủ động.
Tình yêu thật sự...

Quan tâm thật sự...
...không phải bạn cho rằng điều ấy tốt ...
.......nên muốn cô ấy thay đổi ...
Mà là khi cô ấy thay đổi, bạn sẽ là người nhận ra đầu tiên.
Mâu thuẫn thật sự ...
....không phải cô ấy không quan tâm bạn ...
.......mà là bạn không thể bao dung đối với cô ấy.!
Và...
...Bạn sẽ nhận ra điều đó...
...Nếu bạn thực sự yêu !!!

Nhận xét