Tiếng thu khẽ gọi bên thềm

Tiếng thu khẽ gọi bên thềm
Như hong chiếc lá rơi êm nhẹ nhàng
Như hương phảng phất bên đàng
Xen trong bóng nắng óng vàng tóc em
Tiếng thu khẽ gọi bên thềm
Cây thưa muốn ngã ngớn thêm
Bởi vì hoa dại trắng mềm lặng yên
Gió đâu chênh chếch chứa phiền ?
Khi hoa dâng tỏ làm nghiêng ngã hồn !
Giá dừng lại được không gian
Cho em ngồi đó tôi đan tơ lòng
Cho em cúi mặt thẹn thùng
Ôi. ..đôi son mọng lạ lùng muốn thơm. ..
Ngỡ rằng say khước hương thầm
Gió ơi. ..ngưng động kẻo nhằm thân tôi. .

Nhận xét