Tiết mục làm BGK "ngơ ngác" như con nai - Vietnam Got Talent

Tiết mục làm BGK "ngơ ngác" như con nai - Vietnam Got Talent. Tìm kiếm tài năng: Vietnam's Got Talent là một chương trình truyền hình tương tác mua lại bản quyền Britain’s Got Talent do Simon Cowell sáng tạo.

Nhận xét