HỎI TRĂNG !!!

Ta đang say, hay rượu say ta thế?
Trăng khuyết rồi, hay mây lấp hồn trăng ?
Hỏi thăm đêm, đêm chẳng nói chẳng rằng
Bỏ mặc ta hàn huyên cùng với bóng ,,,
HỎI TRĂNG !!!

Trăng  nhìn ta vẫn thấy đời hiu tịch ,,,
Chẳng phải kẻ nào cũng thấy trong gương.
Đời có lắm ngã rẽ những con đường
Có một con đường mang tên "kỉ niệm"
...

HN 2015/ẢNH MINH HỌA G +

Nhận xét