Mười nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài.

Thế nào là mười?
1 / Là tự mình chẳng sát sinh.
2 / Là khuyên người chẳng sát sinh.
3 / Là khen ngợi việc chẳng sát sinh.
Mười nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài.
4 / Là thấy người khác không sát sinh tâm sinh vui mừng.
5 / Là thấy người bị giết tạo phương tiện giúp thoát khỏi.
6 / Là thấy người sợ chết an ủi tâm họ.
7 / Là thấy người sợ sệt giúp họ được bình an.
8 / Là thấy các khổ hoạn nạn khởi tâm thương xót.
9 / Là thấy các hoạn nạn cấp bách liền khởi tâm đại từ bi.
10 / Là thường bố thí cho chúng sinh các thức ăn nước uống.
Do mười nghiệp trên được quả báo sống lâu dài.
NAM MO A DI DA PHAT
Sưu tầm: HD700

Nhận xét