Làm vậy cho nó mát mà nó là cái gì vậy ta

Làm vậy cho nó mát mà nó là cái gì vậy ta
Làm vậy cho nó mát mà nó là cái gì vậy ta

Nhận xét