Tụi bạn thân rất ít khi troll, mỗi khi troll đều rất thốn

Tụi bạn thân rất ít khi troll, mỗi khi troll đều rất thốn.

Nhận xét