Làng hài mở hội: Tập 18 – Con chó què – Đội Hồn Nhiên

Làng hài mở hội: Tập 18 – Con chó què – Đội Hồn Nhiên.

Nhận xét