Hình ảnh hài hước đầu năm

Khâm phục....!!!


Dưỡng da cho hết bọ chét 😅
Giàu thì ngày cưới sẽ vui 

Nghèo thì đại khái thế thôi 

Thế gian ai cười đầu năm ta cưới cuối năm thêm người.
Anh trèo cẩn thận anh ơi!

Nhận xét