Hình ảnh hài hước đầu năm

Khâm phục....!!!


Dưỡng da cho hết bọ chét 😅
Giàu thì ngày cưới sẽ vui 

Nghèo thì đại khái thế thôi 

Thế gian ai cười đầu năm ta cưới cuối năm thêm người.
Anh trèo cẩn thận anh ơi!